31. marts 2017

Indspark til specialeretning

Vi har en fornemmelse af, at vores workshop om at kompetenceløfte pædagogstuderende, så de kan understøtte undervisning med brug af digitale medier og teknologier, er højaktuelt!


Allerede i November 2016 deltog vi i en stor messe om IT og læring i skole og dagtilbud. Målgruppen for denne messe var skolechefer, dagtilbudschefer, forvaltningsledelse, skoleledere, dagtilbudsledere og ressourcepersoner på områderne. Vi anså os selv som kommende ressourcepersoner!


Skærmbillede 2017-03-29 kl. 15.50.06.png


Messen var todelt. Dels var der 40 kommuner, som viste eksempler på nye måder at arbejde med IT på, og dels var der oplæg fra relevante indlægsholdere. En af disse indlægsholdere var Michael E. Caspersen, og under hans oplæg hørte vi begrebet “Computational Thinking” første gang.


IMG_4756.JPG


D. 1. februar 2017 afholdte IT-branchen en høring på Børsen angående et nyt IT-fag i Folkeskolen.


Børnene, Danmarks Vækstråd og IT-Branchen stemmer ja for Computational Thinking i folkeskolen – nu mangler vi bare at høre forskerne og politikerne”.

Der var oplæg fra, hvad man skulle mene, den øverste superliga inden for dette område, bl.a.: IT-branchens direktør, undervisningsministeren, styrelsen for IT og læring og selv børnene havde fået en stemme. Dagen blev afsluttet med paneldebat - igen med et tungt repræsenteret felt.

Meningerne var bredt fordelt, og til enighed kom man ikke, og dog! Der var enighed om, at computational thinking eller hvilket begreb man nu ønskede at bruge, var relevant at tænke ind i skolen, men om det skulle have dets eget fag eller tænkes ind i de allerede eksisterende fag, kom man ikke i mål med denne dag.


IMG_5191.JPG


De næste mange indspark kom på Danmarks Læringsfestival  d. 1. marts 2017 (se særskilt blogindlæg).


D. 21.-22. marts gik turen til henholdsvis Kolding og Roskilde, hvor vi deltog i konferencen om pædagoger i skolen afholdt af KL og BUPL. Her var pædagog/lærersamarbejdet på dagsordenen, hvilket var spot-on-relevant for os, da vores designproces er rettet mod pædagogstuderende i skole/fritidsspecialisering. Også her var der relevante oplæg, paneldebat og forskellige workshops med eksempler fra praksis. Vores største refleksion fra dette arrangement var, at vores speciale byder ind i en højaktuel problemstilling med at få de to faggrupper (lærer og pædagog) til at udnytte hinandens kompetencer med henblik på, at styrke børnenes trivsel og dermed læring.


IMG_5557.JPG


Kun et par dage senere d. 23. marts deltog vi i paneldebatten hos Clio Online. En invitation vi havde fået til Danmarks Læringsfestival.

Arrangementet var for inviterede, da det fysiske rum satte begrænsninger. Til gengæld havde Clio Online sørget for live streaming med en åben kanal, så “seerne”, på lige fod med de tilstedeværende, havde mulighed for at stille spørgsmål til panelet.

Pointerne i aftenens paneldebat var mange af de samme, som til høringen på Børsen, hvilket nok især skyldtes gengangere af flere af paneldeltagerne. Vi kunne dog ikke lade vær’ med at tænke tilbage på de foregående dages diskussion om pædagogernes deltagelse og rolle i skolen. Her er stadig en kløft mellem fagproffisionerne, og da det blev pointeret til debatten, bliver daginstitutionsområdet straks italesat. Pædagogerne tænkes stadig ikke naturligt ind i skolen!
Share:

27. marts 2017

Workshop på UCL Odense

UCL har budt os velkommen! Vi ser frem til at afprøve delelementer i vores design.Vi frem til, at udfordre de pædagogstuderende på UCL og afprøve nye elementer i vores design:

1. Vi skal den første dag lave Remix af en aktivitet/leg/spil og i denne omgang har vi medtaget "proces-bamser" der skal medvirker til, at de studerende kan give hinanden konstruktiv feedback og via vidensdeling optimere deres aktiviteter.

2. Vi skal anvende Facebook-live og Padlet til en problemløsningsorienteret aktivitet, der stiller skarpt på en autentisk case fra de studerendes praktiksteder

3. De studerende skal stifte bekendskab med Google Hangout og møde vores online-ressource person Ida Frank, der vil vejlede og give de studerende feedback på deres designede aktiviteter gennem et online rum.


Share:

14. marts 2017

Overraskelser i undersøgelsesprocessen - skaber nye elementer i designet

Re-framing af designet som følge af teknologiske benspænd på workshoppen, og nye ideer der opstår gennem refleksion over vores første iteration.


Første iteration af designet afprøves med pædagogstuderende fra Frederiksberg (se tidligere blogindlæg). Efterfølgende reflekterer vi over vores observationer, de studerendes evalueringsskemaer og vores egne refleksioner.

Det var tydeligt at noget fungerede rigtig godt, mens andet blev et teknologisk benspænd for vores workshop. Oplæg, video og afprøvning af facilitator gennem Google Hangout lå lige til højrebenet. Men teknikken svigtede og i stedet for, at være det gode eksempel på inddragelse af ressourcer fra omverden, blev det til en stressende situation - både for personen i det fysiske og online rum. Det skal dog medtages at de studerende kunne se forbi de tekniske udfordringer. Følgende eksempler er taget fra deres skriftlige evaluering:

“På trods af tekniske benspænd illustrerede det ret klart muligheden for at trække omgivelserne/omverdenen ind i et læringsrum via nettet” (Pædagogstuderende fra Frederiksberg)

“Trods tekniske problemer virkede det rigtig godt. Specielt med underviserens ansigt vist(Pædagog fra Frederiksberg)

Vi måtte gennemtænke den online dimension og samtidigt tage et bevidst valg om “den assisteret fjernunderviser” og hvilken betydning denne rolle skulle spille i designet.
Gennem målrettet Google Hangout dialog og en åben padlet, arbejdede vi med workshoppens benspænd, de nye ideer og refleksionerne vi fik både under og efter afprøvningen i praksis.Det betyder, at workshoppens design nu ser således ud (ændringer fra forrige designforslag er markeret med rød):

Mandag:

Til denne dag har de set "TED Talk" videoer om remix
Oplæg om kodning / programmering (de studerendes mindset / udryddelse af fordomme / UCL-video om kompetencer
Præsentation af teknologier gennem en cirkel-øvelse.
Lav et remix af en aktivitet / leg / spil
- break halvvejs hvor de præsenterer deres proces

Slutter med at give en videopræsentation af spillet til “vores” telefon.

Studieaktivitet: Blogindlæg om dagens aktivitet (vi laver rammerne mht. længde og indhold)

Tirsdag:

Til denne dag har de studerende læst artikel om kollaboration og kreativitet
Vi starter med at se video og i plenum reflektere over mandagens aktiviteter og teksterne der er læst. Derefter faciliteres en kollaborationsøvelse på papir, hvor de studerende i grupper byder ind i en uformel/sjov leg. Denne aktivitet har til formål at give de studerende en forforståelse for didaktikken i aktiviteten senere på dagen.
Efterfølgende vil der holdes caseoplæg om skolekontekst og vigtigheden ved at indtænke læringsmål. (Dette for at samarbejdet mellem lærer og pædagog skal give mening).

Storytelling med teknologier - der udleveres arbejdspapir over de enkelte runder. Runderne er identiske med den indledende kollaborationsøvelse.  
Der arbejdes nu videre i grupperne

Aktiviteten filmes under udførelse og afslutningsvis klippes der en præsentation sammen  til et blogindlæg, som skal ligge klar inden kl 16.00 (overskrift + manchet + video)

Lektier: Se alle blogindlæg og kommentér på mindst to andre gruppers historie / form.

Onsdag:

De studerende arbejder selvstændigt i grupper - hvor de får stillet refleksionsopgaver gennem Live streams. De små opgaver stilles igennem facebook live og herefter diskuteres der i Todays Meet. Bagefter mødes vi igen fysisk!

Designprocess starter med en øvelse (TBA)
Caseoplæg med rammesætning. Derefter har de studerende frie kreative rammer, til at designe deres aktivitet. Men de skal kunne pege ind på videns- og færdighedsmål i Fælles Mål mht. fag og alder (indskoling)

Torsdag:

Processen fortsætter.
Hver gruppe får 15 min til feedback på deres design af en ekspert person placeret i Canada. Det skal foregå i et uforstyrret lokale (æstetisk overvejelse)
Dagen afsluttes  med at deres design præsenteres på bloggen (valgfrit format)

Fredag:

Afprøvning af aktivitet sammen med børnene. Aktiviteten må max vare 1 ½ time.
Afslutningsvis skrives et reflekteret blogindlæg, om hvad der virkede og hvad de studerende vil gøre anderledes? Blogindlægget skal indeholde refleksioner, teoretisk forståelse for konteksten og billeddokumentation. De skal vise, at de kan koble teori og praksis.Share:

9. marts 2017

Første workshop i Klub Noden

Det er blevet tid til første iteration af vores design. Konteksten er Klub Norden på Frederiksberg, og deltagerne er 12 pædagogstuderende. Og vi glæder os! 


Dag 1 indledes med kaffe og the, så deltagerne har mulighed for at hilse på hinanden og os samt se folderen igennem, som indeholder informationen, du ligeledes kan se på billederne i dette blogindlæg. 


Herefter holder Katrine et oplæg om baggrunden for workshoppen og beskriver i korte træk "Forsøg med assisteret fjernundervisning i Folkeskolen". Oplægget følges op af input fra tidens debat om programmering og kodning i didaktiske og pædagogiske læringsmiljøer. 


Herefter holder vi en "cafe-debat", hvor de studerende bliver placeret i tre grupper. I hver gruppe er der et tema de skal diskutere, samt en række spørgsmål, de skal besvare. Svarene noteres ned og bliver liggende ved de enkelte cafe-borde, så de studerende kan få inspiration af hinanden, når de bevæger sig rundt mellem bordene. Vi samler op på en "Padlet", hvor de studerende udvælger to interessante vinkler fra det bord, de er sluttet ved. På denne måde får vi de studerende i tale, og en fornemmelse af, om og/eller de har erfaring med digitale medier og teknologier i en pædagogisk praksis. 


Efter en kort pause afsluttes dagen med aktiviteten "Remix en leg eller et spil" med brug af teknologier. De studerende bliver præsenteret for 4 teknologier:
 - Ozobotter
 - QR-koder
 - Makey Makey 
 - Coding Pirates Spil

De roterer mellem disse teknologier og afprøver dem. Herefter skal de lave en aktivitet målrettet børn i indskolingen, hvor de inddrager de præsenterede teknologier. Denne aktivitet ligner den vi har beskrevet i programmet for den endelige workshop. Forskellen er her, at de studerende skal rotere og afprøve alle teknologier. Dette er helt bevidst, da vi gerne vil undersøge, hvilke teknologier de intuitivt vil vælge. På samme måde som ved den endelige workshop, skal de studerende afslutte dagen, med at lave en videopræsentation af deres aktivitet. 

__________________________________________________________________________

Dag 2 Indledes med kaffe og te
Herefter skal Helene holde oplæg om det uformelle rum vs. skolekonteksten, mulighederne ved "den åbne skole" og indblik i den 3. bølge. Alt dette foregår via Google Hangout på storskærm. 


Herefter vises der film om 21st Century Skills og bagefter ser vi deltagernes klip fra gårdagens aktiviteter. 

Dernæst skal vi lege en lille leg, der giver mening senere på dagen, da tilgangen er den samme. Nemlig det, at vi alle tager del i at løse en fælles opgaven, og selvom vi finder på en god ide, videregiver vi den til andre, for at få nye input. 
I kender nok legen som "fold-en-trold"

Efter en kort pause, skal vi i gang med "Storytelling"- aktiviteten. Her skal grupperne lave hver deres del af en fælles historie/fortælling med brug af digitale medier og teknologier. Der kan vælges, at anvende Ozobotter, Makey Makey, QR-kode, Coding Pirates eller andet. 
Under hele aktiviteten vil der være kontakt til Helene gennem Google Hangout, som sidder klar til at vejlede og komme med gode input. 

Vi afslutter dagen med, at præsentere historierne for hinanden.

Vi ser frem til to fremragende dage. 


Share:

4. marts 2017

Danmarks Læringsfestival

Faglige oplæg, networking og specialevejledning pakket ind i en 3D-printende, digital og roboteknologisk ramme.


Danmarks Læringsfestival løb af stablen d. 1.-2. marts 2017 i Bella Centeret. Lige siden specialets start har denne været indtænkt som faglig input. Det er bl.a. også pga. denne, at vi ikke havde lagt os fast på teknologierne, som vi skal afprøve på den kommende workshop, da der skulle være plads til revolutionerende input fra de mange stande og kompetente folk, som vi havde en forventning om at møde på festivalen. Og vi blev ikke skuffet!


Danmarks Læringsfestival - Dag 1

Vi benyttede den første dag til at bevæge os rundt mellem de mange stande samt deltage et enkelt oplæg “Digital Literacy på Skoleskemaet” afholdt af Clio Online. Derudover havde vi tid til opdeling, hvor Katrine deltog som rollemodel hos DigiPippi og Helene indgik i dialog med relevante aktører.


I vores “valg-af-teknologi-proces” havde vi tidligt LEGO Mindstorms oppe, men som så mange andre lærere/pædagoger føler vi os ikke fagligt nok klædt på, til at turde at inkludere denne teknologi i vores endelige workshop. Men! På LEGO Education standen mødte vi Michael. Han åbnede op for en mulig kompetenceudbygning af os som facilitatorer inden workshoppen i Aalborg. En mulighed vi helt sikkert vil forfølge!

Efter et forgæves forsøg på at deltage i et oplæg om Minecraft i undervisningen, da der var overbooket med besøgende, mødte vi op i god tid, så vi var sikre på en plads til oplægget “Digital Literacy på Skoleskemaet” afholdt af Clio Online. Her kom begreberne “Computational Thinking”, design og digital dannelse op til debat, da Clio Online introducerede deres nye læringsplatform til “Digitalfaget”. Et fag som ikke findes endnu. Men flere og flere skoler har set “lyset”, og opretter vagfag i udskolingen, og efterspørger derfor materiale.


Dette oplæg ramte “spot on” ind i vores specialeproces, da Clio Online udvikler de materialer til udskolingen, som vi tænker, at pædagogerne skal kunne facilitere på indskolingsniveau. Derfor kontaktede vi Ann-Birthe Nicolajsen fra Clio Online efterfølgende, og hun kunne “heldigvis” også se linket mellem vores projekter. Vi fik derfor en eksklusiv indbydelse til en paneldebat d. 22. marts, arrangeret af Clio Online, hvor aktuelle interessenter omkring emnet “Computational Thinking” deltager.


Danmarks Læringsfestival - Dag 2

Dagen indledte med en tur rundt til de enkelte stande, vi ikke havde besøgt dagen forinden. På denne tur gjorde vi holdt ved UCSJ, hvor vi fik et privat mini-oplæg om Computational Thinking af Eva Petropouleas Christensen, pædagogisk konsulent ved UCSJ. Også her blev vi mødt med interesse om vores speciale, hvor især lærer/pædagogsamarbejdet blev fremhævet. Efterfølgende hørte vi det officielle oplæg fra Eva og hendes kollega Malene, da de har udgivet en bog om programmering i praksis. På dette oplæg blev bogens indhold og tankerne bag præsenteret. En bog som allerede er bestilt.

Efter frokost mødtes vi med vores vejleder Klaus Thestrup. Her drøftede vi de aktuelle udfordringer, der er i vores nuværende prototype samt inddragelse af online samtaleforums og hvilken funktion de skal indtage.Share:

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere